dodaj do ulubionychDziś jest piątek 28 kwiecień 2017
Urząd Gminy Ujsoły tel. 33 8647 350 e-mail ugujsoly@ujsoly.com.pl
Organizacje pozarządowe

STOWARZYSZENIE GAZDOWIE DOLINY CICHEJ W SOBLÓWCE   

Stowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w Soblówce
 Soblówka 201a
34-371 Ujsoły,
woj. śląskie

gazdowie.doliny.cichej@gmail.com

Stowarzyszenie
Gazdowie Doliny Cichej w Soblówce

Założone 21.03.2011 r w Soblówce - Gmina Ujsoły. Rejestracja – 25.05.2011r, NR KRS 0000387226, REGON: 241966523, NIP: 553-24-98-641. Stowarzyszenie liczy 20 członków.
Skład zarządu:
Prezes Zarządu – Marian Sporek
Wiceprezes – Jacenty Rybarski
Wiceprezes – Lidia Furczyk
Sekretarz – Beata Rybarska
Skarbnik – Lucyna Biber

Dane kontaktowe: adres siedziby – Soblówka 201a, 34-371 Ujsoły, woj. śląskie
Adres e-mail: gazdowie.doliny.cichej@gmail.com

I. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§1

Celem Stowarzyszenia jest :

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego
i gospodarczego wsi.
2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
4. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
5. Ochrona i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego górali żywieckich.
6. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa.
7. Propagowanie i rozwijanie wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki i turystyki.
8. Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku.
9. Kreowanie i promocja produktów turystycznych.
10. Aktywizacja społeczności lokalnej, inspirowanie działań wolontariatu.
11. Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, pamięci historycznej, zwyczajów i tradycyjnych zajęć ludności rolniczej Beskidów w tym pasterstwa i rzemiosła.
12. Współpraca transgraniczna.


§2

Cele określone w §1 Statutu, Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Propagowanie w środowiskach wiejskich koncepcji organizowania wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki jako alternatywnego dochodu.
2. Pomoc członkom Stowarzyszenia w przygotowaniu bazy i warunków wypoczynku w formie poradnictwa merytorycznego, szkolenia oraz wymiany doświadczeń.
3. Gromadzenie funduszy i środków rzeczowych celem wspierania działalności Stowarzyszenia.
4. Pomoc członkom Stowarzyszenia w prawno-podatkowych kwestiach związanych z organizowaniem i prowadzeniem wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki.
5. Ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia i reprezentowanie tych interesów na zewnątrz.
6. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia przy organizowaniu i obsłudze ruchu turystycznego.
7. Prowadzenie strony internetowej.
8. Organizowanie prezentacji, wycieczek, obozów, imprez kulturalno – rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjnych.
9. Upowszechnienie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie wyjazdów na zawody sportowe oraz obozów wypoczynkowych i sportowych.
10. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
11. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
12. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów i doradztwa w tym doradztwa rolniczego.
13. Prowadzenie kapeli i zespołu regionalnego.
14. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
15. Ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.
16. Organizowanie wsparcia i pomocy dla rodzin w trudnej sytuacji.
17. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
18. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy.
19. Wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
20. Organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności.
21. Promowanie produktów regionalnych.
22. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.
23. Organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych do realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację tych Partnerstw.
25. Wydawanie gazetki, książek, kalendarzy, widokówek.
26. Organizowanie wyjazdów szkoleniowych.
24. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami.
26. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych
z rozwojem wsi.


Nr konta: Bank Spółdzielczy w Radziechowach – Wieprzu
72814000090010494220000010

Wydarzenia

1. Pod patronatem Stowarzyszenia został założony Zespół Pieśni i Tańca „CICHOWIANIE”
2. 29.05.2011r – Inauguracja zespołu „Cichowianie” na „Zwyku Bacowskim” w Soblówce.
3. 10 – 12.06.2011r – Udział członków stowarzyszenia w warsztatach: „Zarządzanie projektami społecznymi”, zorganizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi w Łowiczu.
4. 18.06.2011r – „Noc Świętojańska” Łękawica – występ zespołu „Cichowianie”
5. 22.06.2011r – Spotkanie integracyjne w Soblówce.
6. 03.07.2011r – Piknik Królewski w Rajczy.
7. 2-9.07.2011r - Zaproszenie na zapalenie „Milyrza” w Koszarzyskach. Jest to sposób wypalania węgla drzewnego. Ułożone stosy drewna okłada się zaprawą z ziemi (błota), następnie od góry zapala się stos. Proces trwa jeden tydzień.
8. 22 -24.07.2011r –Udział w warsztatach: „Komunikacja Społeczności Lokalnej” w Łowiczu.
9. 6-7.08.2011r – Udział członków stowarzyszenia w Jarmarku Karpackim: Konferencja – „Tożsamość Karpat” w Ochotnicy Górnej.
10. 7.08.2011r – Hudy Wawrzyńcowe w Ujsołach
11. 11.08.2011r – Udział w „Jarmarku Pasterskim” w Koniakowie
12. 16 – 21.08.2011r - Wyjazd do Krems w Austrii na Europejskie Forum na Rzecz Suwerenności Żywieniowej. Na drugim forum Nyeleni spotkało się ponad 400 uczestników z 34 krajów, aby rozmawiać o przyszłości europejskiego rolnictwa i systemu produkcji żywności.
13. 20.08.2011r – „Dni Powiatu Żywieckiego” pod Grojcem.
14. 21.08.2011r – Dożynki Gminne w Czarnym Dunajcu – „Hołdymas”
15. 23.08.2011r – Występ w MCK w Żywcu

 

powrót »

2016-12-29

Powiadomienia o jakości powietrza

więcej »

2016-12-27

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

więcej »

2016-08-05

Dyżur radcy prawnego

więcej »
Copyright © UG Ujsoły 2011
projekt i wykonanie: Tenit Internet