GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny -
pokój nr 11, II piętro
Tel. 33 8647 350 wew. 36

 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

-podanie:

1. wstępny projekt podziału:
- wniosek do pobrania 

Wniosek o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału

2. projekt podziału:
- wniosek do pobrania:

Wniosek o zatwierdzenie projektu podzialu

-projekt podziału sporządzony przez uprawnionego geodetę,-tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: (wypis z rejestru gruntów i wyciąg z księgi wieczystej)-protokół z przyjęcia granic nieruchomości (sporządza geodeta)-wykaz zmian gruntowych (sporządza geodeta).


OPŁATY


nie pobiera się

(na podstawie art.2 ust.1 pkt. 1h  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej . Dz. U. z 2006r  Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.)


CZAS OCZEKIWANIA NA
ZAŁATWIENIE SPRAWY


30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów


UWAGI


-------------------


FORMA WYDANIA

 

Decyzja


TRYB ODWOŁAWCZY

 


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku Białej

ul. 3-go Maja 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujsoły.