POMOC   PUBLICZNA                    

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :    Urząd Gminy Ujsoły biuro podawcze sekretariat – ul. Gminna 1,   

 tel. (03) 8647350

CO NALEŻY SPEŁNIĆ :

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o udzielenie pomocy publicznej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci:  

1.

Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty

2.

Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa art.53a

3.

Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

 Jakie dokumenty należy złożyć

 Wniosek w formie pisemnej 

 Wymagania dotyczące wniosku:

1.

Dane identyfikacyjne podatnika - imię, nazwisko, adres, nr NIP,

2.

Wskazanie organu podatkowego / Wójt Gminy w Ujsołach /,

3.

Rodzaj ulgi podatkowej, zobowiązanie którego dotyczy, jego kwota, oraz powód, dla którego ubiega się o jej przyznanie,

4.

Argumenty uzasadniające ważny interes strony lub interes publiczny /wraz z dokumentami potwierdzającymi argumentację strony/,

5.

Pełna informacja o sytuacji ekonomiczno- finansowej i majątkowej firmy,

6.

Propozycję uregulowania zobowiązania, czyli termin zapłaty, wysokość i ilość rat,

7.

Wskazanie nazwy pomocy, o którą wnosi np. de minimis,

8.

Ubiegający się o pomoc w obszarze de minimis wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  ( załącznik Nr 1 ).

9.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz.U. Nr 53, poz.311/ który stanowi, że wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące jego sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Oczywiście w przypadku, gdy wnioskodawca obowiązany jest do ich sporządzania, a organ podatkowy rozpatrujący podanie nie jest w ich posiadaniu, załącznik 2.

10.

Oświadczenia o stanie majątkowym  

II    Tryb składania dokumentów

1.

W siedzibie Urzędu Gminy w Ujsołach- biuro podawcze,

2.

Za pośrednictwem poczty. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu.

III   Sposób postępowania organu podatkowego

      Organ podatkowy:

1.

Sprawdza, czy złożony wniosek spełnia wymogi określone w przepisach prawa,

2.

Ocenia argumenty wnioskodawcy, a w razie potrzeby wzywa do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów istotnych dla sprawy,

3.

Sprawdza, czy przyznanie ulgi w spłacie jest zgodne z zasadami postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa, określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /tekst jednolity: .Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn. zm/ oraz z godnie z obowiązującymi aktami prawa wspólnotowego.

IV     Prawa przysługujące podatnikowi

      Wnioskodawca ma prawo:

1.

Aktywnie uczestniczyć w każdym stadium postępowania podatkowego,

2.

Przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki, kopie i odpisy,

3.

Żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów,

4.

Wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego,

5.

Dołączyć dokumenty mające znaczenie dla sprawy.

V     Termin załatwienia sprawy

 Decyzja w sprawie udzielenia ulgi lub odmowy zostaje wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

 VI      Środki odwoławcze

 Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego j w Bielsku – Białej  za pośrednictwem Wójta Gminy w Ujsołach.

 VII     Podstawa prawna

1.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm./,

2.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /tekst jednolity : Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm./,

3.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte   w rachunkach /Dz.U. Nr 165, poz.1373/,

4.

Art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

5.

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.)

6.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis  i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2007, Nr 53, poz. 354),

7.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 2004r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm. 

Udzielanie ulg uznaniowych w spłacie należności podatkowych osobom nie prowadzącym  działalności gospodarczej.

 Podatnik- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może ubiegać się o udzielenie pomocy publicznej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci: 

1.

Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty

2.

Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa art.53a

3.

Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

I Jakie dokumenty należy złożyć

 Wniosek w formie pisemnej

 Wymagania dotyczące wniosku:

1.

Dane identyfikacyjne podatnika- imię, nazwisko, adres, nr NIP,

2.

Wskazanie organu podatkowego Wójt Gminy w Ujsołach,

3.

Rodzaj ulgi podatkowej, zobowiązanie którego dotyczy, jego kwota, oraz powód, dla którego ubiega się o jej przyznanie,

4.

Argumenty uzasadniające ważny interes strony lub interes publiczny /wraz z dokumentami potwierdzającymi argumentację strony/,

5.

Pełna informacja o sytuacji ekonomiczno- finansowej i majątkowej wnioskjodawcy

6.

Propozycję uregulowania zobowiązania, czyli termin zapłaty, wysokość i ilość rat,

7.

Oświadczenia o stanie majątkowym  załącznik nr

 II Tryb składania dokumentów

1.

W siedzibie Urzędu Gminy w Ujsołach- biuro podawcze,

2.

Za pośrednictwem poczty. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu.

III Sposób postępowania organu podatkowego

      Organ podatkowy: 

1.

Sprawdza, czy złożony wniosek spełnia wymogi określone w przepisach prawa,

2.

Ocenia argumenty wnioskodawcy, a w razie potrzeby wzywa do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów istotnych dla sprawy,

3.

Ustala stan majątkowy rodziny podatnika

IV Prawa przysługujące podatnikowi

      Wnioskodawca ma prawo: 

1.

Aktywnie uczestniczyć w każdym stadium postępowania podatkowego,

2.

Przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki, kopie i odpisy,

3.

Żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów,

4.

Wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego,

5.

Dołączyć dokumenty mające znaczenie dla sprawy.

V Termin załatwienia sprawy

 Decyzja w sprawie udzielenia ulgi lub odmowy zostaje wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

VI Środki odwoławcze

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej  za pośrednictwem Wójta Gminy w Ujsołach

VII Podstawa prawna

1.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm./,

2.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404),

3

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia  2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379/5 z dnia 28 grudnia 2006 r.

4

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 i z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).


Niezbędne załączniki / formularze dot. pomocy publicznej/.

  1. 1.   Oświadczenie  zał. Nr 1 za._nr_1_owiadczenie_o_wielkoci_otrzymanej_lub_nieotrzymanej_pomocy_de_minimis.doc
  2. 2.   Formularz       zał. Nr 2
    formularz_informacji_do_pobrania.pdf