Urząd Gminy w Ujsołach informuje, iż w związku z opracowaniem przez „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie nowej taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 25.07.2019 r. decyzją KR.RZT.070.1.24.2019

od dnia 01.08.2019 r. uległy  zmianie stawki opłat za odprowadzanie ścieków

Dotychczasowa taryfa wynosiła 21,87 zł brutto za 1 metr sześcienny ścieków odprowadzanych przez mieszkańców. Aby nie obciążać mieszkańców tak wysokim kosztami    Gmina Ujsoły dopłacała do każdego metra sześciennego ścieków  14,57 zł brutto, dzięki czemu   mieszkańcy płacili kwotę 7,30 zł brutto za 1 metr sześcienny.

Nowa  taryfa wprowadzona od 01.08. 2019 r. przez Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie wynosi 24.79 zł. brutto. W celu  złagodzenia wysokości wzrostu kosztów dla mieszkańców, Gmina Ujsoły zwiększa dopłatę do 1 metra sześciennego ścieków do  16,91 brutto (wzrost o 2,34 zł) . Oznacza to, że odpłatność mieszkańców za 1 metr sześcienny ścieków będzie wynosić 7, 88 zł brutto (wzrost o 0,58 zł.)

Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie uzasadnia wzrost taryfy następującymi czynnikami:

- wzrost cen energii elektrycznej o około 40%,

- zwiększenie kosztów zagospodarowania osadów - wzrost ceny za odbiór 1 tony osadów o ponad 50 %,

- wzrost opłat środowiskowych  o ponad 40 %,

- wzrost cen materiałów i usług eksploatacyjnych,

- wzrost płacy minimalnej o 12,50 %.

Pozycje kosztów, których dotyczy tak znacząca  podwyżka stanowią główną część kosztów bezpośrednich ponoszonych przez Spółkę i  decydują o ostatecznej cenie dla mieszkańców. 

Należy podkreślić, że wyżej wymieniony wzrost kosztów nie jest w żaden sposób zależny od samorządu i Spółki ponieważ dotyczy rynku ogólnopolskiego a w części spowodowany jest wejściem w życie nowych przepisów prawa, do których stosowania wszystkie podmioty są zobowiązane.

Ponadto  w roku 2018 nastąpiła zmiana zasad ustalania i zatwierdzania  taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę. W konsekwencji tych zmian taryfy zatwierdzane są przez  Dyrektora Regionalnego Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego w Krakowie, a nie jak dotychczas przez Wójta Gminy i Radę Gminy lub Związek Międzygminny.