IL-1_do_pobrania.doc


GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy, Referat Finansowy– mgr Teresa Paździorko, pok. Nr 9 II piętro

tel. 033 8647 350 wewn. 28

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Informacja w sprawie podatku rolnego

IR-1.pdf

ZIR-1.pdf

ZIR-2.pdf

ZIR-3.pdf

 Informacja w sprawie podatku leśnego

IL-1.pdf

ZIL-1.pdf

ZIL-2.pdf

ZIL-3.pdf


TERMINY

 


Informacje należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązkuUWAGI


 


Podatek należy wpłacać bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek Urzędu Gminy nr 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, lub w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 8.

WAŻNE

Płatności podatków lokalnych w kwocie do 100 zł dokonasz tylko jednorazowo

W związku ze zmianą przepisów od 2016 r.,  zapłaty podatku leśnego, rolnego oraz od nieruchomości dokonać będzie trzeba jednorazowo, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł.

Brak decyzji przy małej kwocie zobowiązania dotyczy podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - gdy wysokość zobowiązania nie przekracza Aktualnie jest to kwota 7,80 zł, na 2018 r.

Art. 6 ust. 8a u.p.o.l. 

Art. 6a ust. 6a u.p.r.                  

Art. 6 ust. 3a u.p.l.

 Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) stosuje się odpowiednio.