GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny -
P. Bartosz Kostka, pokój nr 11 – II piętro

Tel. 33 8647 350 wew. 36

 

 CO ZE SOBĄ ZABRAĆ? 

 - wniosek zawierający:
a) nazwę jednostki,
b) cel zajęcia pasa drogowego,
c) lokalizacje zajęcia,
d) powierzchnię,
e) planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego,
- plan sytuacyjny w skali (1:1000 lub 1 :1500) z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów,
- projekt organizacji ruchu zatwierdzony
- szczegółowy harmonogram robót,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do organu budowlanego,
- kopię decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia, obiektu, lokalizację, przebudowę zjazdu w pasie drogowym.

 


OPŁATY

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Ujsoły w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będdących w zarządzie Gminie Ujsoły 

 stawki_opat_za_zajcie_pasa_drogowego.pdf

 


CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY

 

 

do 31 dni

 UWAGI


Ustawa o drogach publicznych stanowi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w formie decyzji administracyjnej. Pod pojęciem zajęcia pasa drogowego rozumie się:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym, w celu umieszczenia urządzeń i obiektów nie związanych z gospodarką drogową oraz ich remontu i naprawy,
2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, takiej jak wodociągi ,nadziemne i podziemne linie energetyczne i telefoniczne,
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów w których jest prowadzona działalność handlowa i usługowa oraz reklam,

FORMA

Decyzja administracyjna


PODSTAWA PRAWNA


- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w  Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Ujsoły w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.