ŚLUB CYWILNY

Kto może wziąć ślub cywilny?

Ślub mogą wziąć osoby które:

 • są pełnoletnie (Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.)
 • nie pozostają w związku małżeńskim,
 • nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem
 • nie pzosotają w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Wizyta w USC

Przed wizytą w USC zaleca się kontakt telefoniczny celem zlecenia migracji aktów urodzenia niezbędnych do sporządzenia zapewnienia,Tel. /33/8647-350, /33/8647 351 wew. 25

Dokumenty niezbędne do sporządzenia zapewnienia.

 • dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) - do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej - 84 zł - , którą można uiścić w kasie urzędu albo wcześniej przelewem na konto urzędu,
 • jeśli jest potrzebne - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 

Uwaga! Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

 • Ø ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu - wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • Ø jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła: 
 • odpis aktu urodzenia, 
 • a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:  odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
  lub
 • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
 • Ø wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, muszą być urzędowo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
 • Ø jeśli chociaż jedna z osób chcących zawrzeć związek małżeński nie mówi po polsku - w czasie wizyty w USC, która poprzedza ślub, musi być obecny tłumacz.

Podczas wizyty w USC:

 • ustalony zostanie termin ślubu,
 • zostanie złożone zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

Ślub

W umówionym terminie i miejscu kierownik USC udziela ślubu.

Kierownik USC przed uroczystością musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

 • dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty), osób wstępujących związek małżeński
 • dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty).

Po ślubie 

Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Bezpłatny odpis aktu małżeństwa wydawany z urzędu można odebrać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w dowolnym terminie.

Opłaty

 • obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł,
 • dodatkowa opłata za ślub poza urzędem  wynosi 1000 zł i wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Zgodę na taki ślub musi wyrazić Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Terminy o których należy pamiętać przed planowaniem ślubu

 • Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne 6 miesięcy
 • W szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.