Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Ujsoły , że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Ujsoły danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Ujsoły. Adres Urzędu Gminy Ujsoły : ul.Gminna 1 , 34-371 Ujsoły , tel 33 8647 350/351

  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Julia Grygny , tel. 33 8647 350/351 wew.31

                                       e-mail : iod@ujsoly.com.pl

  1. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Ujsoły ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być niezbędne również w celu wykonania umowy, której interesant jest stroną lub do podjęcia działania na żądanie interesanta przed zawarciem umowy.
  2. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych interesantów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  4. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania (poprawiania), usunięcia ( w zakresie danych na podstawie wyrażonej zgody) lub ograniczenia przetwarzania ( w przypadku gdy prawidłowość przetwarzania danych jest kwestionowana) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Interesanci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego

  Urząd Gminy w Ujsołach  prowadzi monitoring wizyjny  parkingu oraz terenu bezpośrednio przyległego  do budynku administracyjnego  w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.  Kontakt Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 33 8647 350 wew.31 lub adresem iod@ujsoly.com.pl  Każda Osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okres przechowywania danych wynosi do 21 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.