GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?


Urząd Gminy, Referat Finansowy  – mgr Teresa Paździorko, pok. Nr 9, II piętro
 tel. 033 8647 350 wew. 28

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT 1 DT-1.pdf

Załącznik do deklaracji DT 1/A


OPŁATY


Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na rachunek organu podatkowego lub w punkcie kasowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Ujsołach.
Podatek płatny jest w roku podatkowym w dwóch ratach,          w terminie:
do dnia 15 lutego     – I rata,
do dnia 15 września – II rata,

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok  określa Uchwała Rady Gminy w Ujsołach Nr XVI137/2016 z dnia 27.10.2016 roku

do pobrania

uchwała XXVIII 238 2017.pdf

 


TERMINY

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
– po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
do dnia 15 września danego roku – II rata,
– od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.UWAGI


Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zobowiązania podatkowego. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.