GDZIE MAM SIĘ UDAĆ?
 


Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, Referat Organizacyjny - P. Edyta Mizia, pokój nr 11
II piętro
Tel. 33 8647 350 wew. 36

 

 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ? 

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,- decyzje właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

- oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży  


 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

oswiadczenie należy złożyć do 31 stycznia każdego roku.


OPŁATY

 


- 525 zł (opłata całoroczna) - PIWO

- 525 zł (opłata całoroczna) - WINO

- 2100 ZŁ (opłata całoroczna) - WÓDKA

Opłaty uiszcza się w kasie Urzędu Gminy pokój nr 8 lub na konto Urzędu Gminy Nr 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010


CZAS OCZEKIWANIA NA
ZAŁATWIENIE SPRAWY
 

 


Wydanie zezwolenia uzależnione jest od wydania opinii przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów AlkoholowychUWAGIZasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczbę punktów sprzedaży określa Uchwała Nr XXII/201/2017 z dnia 31 maja 2017r.