Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

Opis sprawy:

  1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, jest obowiązany wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
  2. Osoba zgłaszająca wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego. Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
  3. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  4. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
  5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
  2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Tryb odwoławczy:

 Na decyzję odmawiającą wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujsoły.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Ujsołach, ul. Gminna 1, pokój nr 6.

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Z chwilą złożenia prawidłowo wypełnionego druku oraz kompletu wymaganych dokumentów.