Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

--------------------------------------------------------------------------------------

Z dniem 1 lipca 2019 roku właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL będzie mo żna złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

Wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozporządzenie Miniztra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wskazaniu interesu faktycznego.

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wskazaniu interesu faktycznego.

 

WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL


Załączniki: