Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (odręczny) o wymeldowanie administracyjne z miejsca pobytu stałego z dokładnym uzasadnieniem. 
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (akt notarialny umowa najmu itp.) 
  3. Ewentualne dokumenty potwierdzające opuszczenie lokalu przez osobę, której wniosek dotyczy (np. protokół z przeprowadzonej eksmisji).

Tryb odwoławczy:

      Na decyzję rozstrzygającą w sprawie wymeldowania, służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Ujsoły, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Ujsołach, ul. Gminna 1, pok. Nr 6.

Opłaty:

      10,00 zł - od decyzji administracyjnej.

      Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu pok. nr 8 lub na konto Urzędu Bank Spółdzielczy w Rajczy O/Ujsoły Nr 34-81251018-0000-022820000010

Termin i sposób załatwienia:

      Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Uwagi:

      Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

      We wniosku można wskazać świadków. Postępowanie administracyjne ma na celu ustalenie faktu czy osoba, której wniosek dotyczy w lokalu faktycznie przebywa czy też lokal opuściła.