WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY UJSOŁY

  1. BESKID ŻYWIEC Spółka z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, data wpisu 11.09.2012r., bezterminowo,

 

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

 

BESKID ŻYWIEC Spółka z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.

 

OSIĄGNIĘTY PRZEZ GMINĘ POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA.

 

Łączna masa odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach - 173,0847 Mg

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 36%

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy / związku międzygminnego, przekazanych do składowania - MOUBR w tonach - 6,1840 Mg

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 7%

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW.

Punkt selektywnego zbierania odpadów prowadzony jest przez Gminę Ujsoły. Punkt znajduje się w Ujsołach, przy ulicy Ks. Pr. J. Piotrowskiego. Odpady przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8:00-14:00, oraz w pierwszą sobotę miesiąca w miesiącach od kwietnia do października w godzinach od 8:00-12:00

Odpady przyjmowane na PSZOK:

tworzywa sztuczne, opakowania  z tworzyw sztucznych, metal opakowaniowy, opakowania z papieru i tektury, papier i tektura, szkło, opakowania wielomateriałowe styropian opakowaniowy, odpady zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, tekstylia, odpady ulegające biodegradacji, świetlówki i lampy fluorescencyjne, odpady budowlano - remontowe

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.