Wycinka drzew

W przypadku planowanego usunięcia (przesadzenia lub wycinki) drzewa którego obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:

- 80  cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
- 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew.

należy wnieść do właściwego organu zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.

Wniosek do pobrania Wniosek - wycinka drzew

            Usuwanie drzew, o mniejszych parametrach pni, niezależnie od przyczyny, nie wymaga ani zgłoszenia, ani też zezwolenia.
Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
            W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.
            Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku nieuzupełnienia braków w zgłoszeniu oraz gdy usunięcie drzewa wymaga zezwolenia oraz lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.
            Za usunięcie drzewa bez zachowania ww. procedury administracyjnej a także w przypadku sprzeciwu, naliczana będzie kara pieniężna.  
            Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo, to, uwzględniając dane z oględzin, na właściciela nieruchomości, nałożony zostanie, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. W naszym regionie drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 1 września do 31 marca.