AKTUALNY CENNIK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie uchwały nr LVIII/410//2023 z dnia 29 listopada 2023r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,  uchwały nr  L/366/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz uchwały nr XXXI/251/2021 z dnia 30 listopada 2021r w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, stawki opłat od 01.01.2024r kształtują się następująco:

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Miesięczna stawka opłaty za odpady oddawane w sposób SELEKTYWNY  wynosi 38,00 zł za mieszkańca.
Miesięczna podwyższona stawka opłaty za odpady oddawane w sposób NIESELEKTYWNY  wynosi 114,00 zł za mieszkańca.

Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca.

ULGA ZA POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO

W przypadku zadeklarowania w deklaracji kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym przysługuje ulga w wysokości - 5 zł od mieszkańca.

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Stawka opłaty za worek o pojemności  120 l jeżeli odpady komunalne oddawane są w sposób SELEKTYWNY wynosi 28 zł.

Stawka podwyższona opłaty za worek o pojemności 120 l jeżeli odpady komunalne oddawane są w sposób NIESELEKTYWNY w wysokości 84 zł.

Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, kwartalnie, do ostatniego dnia każdego kwartału.

NIERUCHOMOŚCI, NIEZAMIESZKAŁE

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku jeżeli odpady oddawane są w sposób SELEKTYWNY w wysokości 224 zł za rok od domku.

Ryczałtowa  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku jeżeli odpady oddawane są w sposób NIESELEKTYWNY w wysokości 672 zł za rok od domku. Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, półrocznie,  do ostatniego dnia półrocza.

Opłaty należy uiszczać:

  • w kasie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1 pokój nr 8 (2 piętro)
  • na indywidualny rachunek bankowy nadany każdemu płatnikowi