Zameldowanie na pobyt stały/czasowy

 

 

Opis sprawy:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
 2. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 3. Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz
 4. Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
 5. Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
 6. Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.
 7. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 8. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
 9. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 10. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 11. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 12. Zameldowania nie trzeba dokonywać osobiście.
 13. Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 14. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku meldunkowego dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 15. Zgłaszając zameldowanie można jednocześnie dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub/i czasowego, wskazując adresy dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji odmawiającej zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujsoły.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Ujsołach, ul. Gminna 1, pokój nr 6.

Opłaty:

 1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 2. Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie pobytu czasowego:
  17 PLN.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, Zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN od każdej wydanej decyzji.   

Termin i sposób załatwienia:

      Z chwilą złożenia prawidłowo wypełnionego druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.