Informacja dla mieszkańców posiadających szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dla mieszkańców posiadających szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

UWAGA

DOTYCZY  MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH SZAMBA ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW.

Przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakładają na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji i kontroli szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z ustawą właściciel  nieruchomości, która  nie jest przyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do posiadania umowy z firmą świadczącą usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przechowywania dowodów opłat za te usługi.

W przypadku Gminy Ujsoły zezwolenie na wykonywanie takiej usługi posiada miejscowy Zakład Usług Komunalnych .

W związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów właściciele/zarządcy  nieruchomości, którzy jeszcze nie wypełnili tego obowiązku proszeni są o pilny kontakt z Zakładem Usług Komunalnych w Ujsołach, ul. Ks..J. Piotrowskiego 2, tel.: 33 8647 077, zuk@ujsoly.com.pl w celu zawarcia stosownych umów.

Pozwoli to właścicielom nieruchomości uniknąć kar finansowych, które są przewidziane w ustawie za brak umowy na opróżnianie zbiorników.