OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU MPZP W REJONIE AMFITEATRU W UJSOŁACH

Dnia  18 marca 2024 r.

 Ogłoszenie Wójta Gminy Ujsoły o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 w rejonie amfiteatru w Ujsołach

  Na podstawie art. 17 pkt.  11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych powyższego projektu.

Do jego sporządzania przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Ujsoły nr LIX/426/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.  

 Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaje udostępniony w dniach od 18 marca 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Ujsoły w pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ujsoly.com.pl.

W powyższym okresie można składać uwagi do projektu. Zgodnie z art. 8g w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagę składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz uwagi do projektu udostępniono na powyższej stronie BIP Urzędu Gminy oraz w jego siedzibie. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Ujsoły na adres Urzędu Gminy Ujsoły lub na adres: ugujsoly@ujsoly.com.pl

 Spotkanie otwarte z dyskusją publiczną poprzedzone prezentacją projektu odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Rady Gminy w budynku dawnej restauracji „Myśliwska” (ul. Beskidzka 2) w Ujsołach. W tym samym dniu o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie plenerowe na obszarze przy Amfiteatrze w Ujsołach.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Ujsoły

                                                                                                  Tadeusz Piętka


Załączniki: