Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ujsołach

Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów, dostosowanie go do wymagań środowiskowych. W ramach inwetsycji wybudowany zostanie budynek  zaplecza biurowo-szatniowo-socjalnego dla praocowników obsługujących PSZOK, hala warsztatowa, zakupiony zostanie sprzęt  niezbędny do wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami ( ciągniki, przyczepy z ładowaczem).

Wartość zadania: 4 624 214,20 zł

Dofinansowanie z programu Polski Ład - 4 275 000 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.